ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1.   Big Difference Lifestyle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wijngaardstraat 12, 4401CS te Yerseke, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73450189
2.   Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Big Difference Lifestyle een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.   Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.   Partijen: Big Difference Lifestyle en de wederpartij gezamenlijk.
5.   Overeenkomst: iedere tussen Big Difference Lifestyle en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Big Difference Lifestyle zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.
6.   Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Big Difference Lifestyle en de consument wordt gesloten in het kader van een door Big Difference Lifestyle georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Big Difference Lifestyle en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst Big Difference Lifestyle en de consument middels een webwinkel van Big Difference Lifestyle is gesloten.
7.   Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.
8.   Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Big Difference Lifestyle aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.
9.   Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Big Difference Lifestyle te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrags)coaching.
10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.


2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Big Difference Lifestyle en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.   De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4.   Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1.   Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Big Difference Lifestyle vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Big Difference Lifestyle kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Big Difference Lifestyle worden herroepen.
2.   Aan een aanbod van Big Difference Lifestyle dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Big Difference Lifestyle dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Big Difference Lifestyle niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.   Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Big Difference Lifestyle, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Big Difference Lifestyle anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal Big Difference Lifestyle die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.
5.   Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1.   De wederpartij staat ervoor in dat zij Big Difference Lifestyle, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
2.   De wederpartij dient Big Difference Lifestyle voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING
1.   Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogrammas wordt aangegaan, zal Big Difference Lifestyle de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Big Difference Lifestyle beschikbaar wordt gesteld. Big Difference Lifestyle is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Big Difference Lifestyle op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogrammas te volgen.
2.   De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Big Difference Lifestyle aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.   De wederpartij dient een medische contra-indicatie voor gebruik van producten of diensten te melden aan Big Difference Lifestyle en bij eventuele twijfel tot geschiktheid, dit direct te laten beoordelen en het gebruik van de Fitness te staken.
4.  Het is de wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de wederpartij niet bekend is of in strijd met de aangebrachte of gegeven aanwijzingen of instructies. Indien de wederpartij niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit Big Difference Lifestyle kenbaar te maken, zodat Big Difference Lifestyle uitleg kan geven.

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID CREDITS EN RITTENKAARTEN
1.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan 6 maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.
2.   Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
3.   Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt één maand na de dag van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.
4.   Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van de daarbij uitdrukkelijk door Big Difference Lifestyle vermelde geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de wederpartij aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.
5.   Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven (aantal) credit(s) de wederpartij het recht op het volgen van een bijbehorende les/training/sessie. Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de wederpartij de credit heeft besteed.
6.   Bij een beëindiging van een lidmaatschap, om welke reden dan ook, vóór het verstrijken van de initiële periode, is Big Difference Lifestyle gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende abonnementsbijdrage, inschrijfgeld en/of kosten.

ARTIKEL 7. | AFZEGGING LESSEN/TRAININGEN/SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ
1.   Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot 12 uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.
2.   Indien de wederpartij een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les/training/sessie. Indien de les/training/sessie of deelname aan de les/training/sessie gebaseerd is op het verzilveren van een credit, komt de credit te vervallen indien de wederpartij de betreffende les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no-show.
3.   Afzegging van een les/training/sessie dient te geschieden middels het account van de wederpartij op de mobiele applicatie of het web portaal dat door Big Difference Lifestyle aan de wederpartij in gebruik is gegeven, dan wel op een andere door Big Difference Lifestyle aangewezen manier.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN EN DERDEN
1.  Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Big Difference Lifestyle zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Big Difference Lifestyle treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Big Difference Lifestyle schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Big Difference Lifestyle de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2.  Big Difference Lifestyle is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Big Difference Lifestyle de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle voor door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1.  De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Diensten
2.  Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
3.  Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Big Difference Lifestyle is nagekomen.
4.  Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in lid 2, is de consument Big Difference Lifestyle een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Big Difference Lifestyle is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Big Difference Lifestyle moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
Afwikkeling
5.   De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Big Difference Lifestyle aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Big Difference Lifestyle. Zodra Big Difference Lifestyle in kennis is gesteld van de ontbinding door de consument, zal Big Difference Lifestyle de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 10. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
    1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
    2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Big Difference Lifestyle de overeenkomst op afstand is nagekomen.
b) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
d) een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1.   In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren van producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij Big Difference Lifestyle daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Big Difference Lifestyle.
2.   Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Big Difference Lifestyle onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Big Difference Lifestyle mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Big Difference Lifestyle schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen.
3.   Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Big Difference Lifestyle.
4.   Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Big Difference Lifestyle uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5.   Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
6.   Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Big Difference Lifestyle is geklaagd.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT
1.   Big Difference Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2.   Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.   Indien Big Difference Lifestyle bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
4.   Elke gedwongen of noodzakelijke sluiting van de vestiging van Big Difference Lifestyle en/of onmogelijkheid om de diensten (volledig) aan de wederpartij aan te bieden wegens een oorzaak die niet direct of indirect veroorzaakt is door handelen van Big Difference Lifestyle, gelden als overmacht ex artikel 6:75 BW. Behoudens de situatie dat Big Difference Lifestyle de diensten op een andere/passende wijze kan organiseren en/of andere afspraken maakt of heeft gemaakt met de wederpartij, wordt de initiële looptijd overeenkomstig artikel 7 lid 1 per datum van het intreden van deze situatie bevroren. Wanneer deze situatie langer dan 6 maanden onafgebroken duurt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op te zeggen, mits met respectering van een opzegtermijn van 1 maand. Artikel 7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing op deze beëindiging.
5.   Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.   Big Difference Lifestyle is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Big Difference Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2.   Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Big Difference Lifestyle gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3.   Voorts is Big Difference Lifestyle gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.   De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Big Difference Lifestyle op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Big Difference Lifestyle behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
5.   Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Big Difference Lifestyle ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6.   Indien Big Difference Lifestyle de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1.   Het aanbod van Big Difference Lifestyle vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Big Difference Lifestyle vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.
2.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Big Difference Lifestyle schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd. Is de overeenkomst met de consument nog geen drie maanden geleden aangevangen, dan heeft de consument ook het recht de overeenkomst te beëindigen.
3.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd, tenzij de overeenkomst met de consument nog geen drie maanden geleden is aangevangen.
4.   Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Big Difference Lifestyle gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Big Difference Lifestyle de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
5.   Zolang de wederpartij jegens Big Difference Lifestyle in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Big Difference Lifestyle niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6.   Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Big Difference Lifestyle vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Big Difference Lifestyle gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.
7.   In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Big Difference Lifestyle de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
8.   De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.
9.   In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.
11.   Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
12.   Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
13.   In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Big Difference Lifestyle, in afwijking van het bepaalde in lid 5 en 11 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.   Big Difference Lifestyle verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Big Difference Lifestyle zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
2.    Big Difference Lifestyle draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
3.   De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Big Difference Lifestyle kan worden toegerekend.
4.   Aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Big Difference Lifestyle in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Big Difference Lifestyle ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
5.   Big Difference Lifestyle is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Big Difference Lifestyle in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Big Difference Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    -     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
    -     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Big Difference Lifestyle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Big Difference Lifestyle toegerekend kunnen worden;
    -     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.   De aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle] betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering Big Difference Lifestyle daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Big Difference Lifestyle krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
7.   De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Big Difference Lifestyle bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
8.   De wederpartij vrijwaart Big Difference Lifestyle van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Big Difference Lifestyle toerekenbaar is.
9.   In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Big Difference Lifestyle.

ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1.  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Big Difference Lifestyle.
2.  Bij Big Difference Lifestyle ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.  Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM
Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

ARTIKEL 18. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING
1.   Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
2.   Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Big Difference Lifestyle c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.
3.   Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
4.   Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle] dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

ARTIKEL 19. | WIJZIGINGEN
1.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Bij dergelijke wijzigingen wordt de wederpartij op voorhand te kennen gegeven waar deze op zien. Big Difference Lifestyle informeert de wederpartij minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan.
2.   Big Difference Lifestyle kan tevens tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden diensten (o.a. de faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden). Big Difference Lifestyle zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
3.   Indien de wijzigingen in lid 1 of 2 tot gevolg hebben dat de overeenkomst en/of diensten wezenlijk van de afspraken in de overeenkomst of t.a.v. de voorgaande situatie wijzigt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 6:237 onder c BW:
    a. als de wederpartij de overeenkomst wil beëindigen naar aanleiding van de wijziging overeenkomstig lid 1, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen;
    b. ziet de beëindiging op een wijziging overeenkomstig lid 2, dan gaat de opzegging een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.
    In alle situaties is het bepaalde in artikel 7 lid 7 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN
1.   Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.   Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.   Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Big Difference Lifestyle aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.


Versie: 12-01-2023