ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY BELEID

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 

1.   Big Difference Lifestyle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan krammer 5, 4417 CP te Hansweert, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73450189

2.   Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Big Difference Lifestyle een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.   Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.   Partijen: Big Difference Lifestyle en de wederpartij gezamenlijk.

5.   Overeenkomst: iedere tussen Big Difference Lifestyle en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Big Difference Lifestyle zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.

6.   Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Big Difference Lifestyle en de consument wordt gesloten in het kader van een door Big Difference Lifestyle georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Big Difference Lifestyle en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst Big Difference Lifestyle en de consument middels een webwinkel van Big Difference Lifestyle is gesloten.

7.   Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) training abonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.

8.   Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Big Difference Lifestyle aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot,  voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.

9.   Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Big Difference Lifestyle te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrag)coaching.

10.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

11.Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

  

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Big Difference Lifestyle en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.   De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.   Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.   Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Big Difference Lifestyle vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Big Difference Lifestyle kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Big Difference Lifestyle worden herroepen.

2.   Aan een aanbod van Big Difference Lifestyle dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Big Difference Lifestyle dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Big Difference Lifestyle niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.   Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Big Difference Lifestyle, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Big Difference Lifestyle anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal Big Difference Lifestyle die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.

5.   Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 


ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

1.   De wederpartij staat ervoor in dat zij Big Difference Lifestyle, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.

2.   De wederpartij dient Big Difference Lifestyle voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING

1.   Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal Big Difference Lifestyle de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Big Difference Lifestyle beschikbaar wordt gesteld. Big Difference Lifestyle is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Big Difference Lifestyle op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te volgen.

2.   De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Big Difference Lifestyle aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


 

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID CREDITS 

1.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan 6 maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.

2.   Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.

3.   Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt één maand na de dag van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.

4.   Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van de daarbij uitdrukkelijk door Big Difference Lifestyle vermelde geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de wederpartij aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.

5.   Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven (aantal) credit(s) de wederpartij het recht op het volgen van een bijbehorende les/training/sessie. Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de wederpartij de credit heeft besteed.

ARTIKEL 7. | AFZEGGING LESSEN/TRAININGEN/SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ

1.   Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot 12 uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.

2.   Indien de wederpartij een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les/training/sessie. Indien de les/training/sessie of deelname aan de les/training/sessie gebaseerd is op het verzilveren van een credit, komt de credit te vervallen indien de wederpartij de betreffende les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no-show.

3.   Afzegging van een les/training/sessie dient te geschieden middels het account van de wederpartij op de mobiele applicatie of het web portaal dat door Big Difference Lifestyle aan de wederpartij in gebruik is gegeven.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1.   Big Difference Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.   Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.   Indien Big Difference Lifestyle bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.

4.   Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.   Big Difference Lifestyle is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Big Difference Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2.   Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Big Difference Lifestyle gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3.   Voorts is Big Difference Lifestyle gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.   De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Big Difference Lifestyle op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Big Difference Lifestyle behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

5.   Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Big Difference Lifestyle ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6.   Indien Big Difference Lifestyle de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1.   Het aanbod van Big Difference Lifestyle vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Big Difference Lifestyle vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.

2.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Big Difference Lifestyle schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd.

3.   Big Difference Lifestyle is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.

4.   Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Big Difference Lifestyle gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Big Difference Lifestyle de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

5.   Zolang de wederpartij jegens Big Difference Lifestyle in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Big Difference Lifestyle niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.   Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Big Difference Lifestyle vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Big Difference Lifestyle gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.

7.   In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Big Difference Lifestyle de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

8.   De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.

9.   In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.Big Difference Lifestyle is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.

11.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

12.Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

13.In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Big Difference Lifestyle, in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

 

 

 ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.   Big Difference Lifestyle verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Big Difference Lifestyle zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

2.    Big Difference Lifestyle draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.

3.   De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Big Difference Lifestyle kan worden toegerekend.

4.   Aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Big Difference Lifestyle in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Big Difference Lifestyle ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

5.   Big Difference Lifestyle is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Big Difference Lifestyle in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Big Difference Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

-     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Big Difference Lifestyle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Big Difference Lifestyle toegerekend kunnen worden;

-     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.   De aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle] betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering Big Difference Lifestyle daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Big Difference Lifestyle krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

7.   De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Big Difference Lifestyle bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

8.   De wederpartij vrijwaart Big Difference Lifestyle van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Big Difference Lifestyle] toerekenbaar is.

9.   In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Big Difference Lifestyle.

 

 

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, work-outs, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

ARTIKEL 13. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING

1.   Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.

2.   Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Big Difference Lifestyle c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.

3.   Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.

4.   Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Big Difference Lifestyle] dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

 

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1.   Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.   Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van [Naam organisatie] aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen. Privacy beleid Big-Difference Lifestyle 

1. De informatie die middels het intake formulier en alle andere vanuit Big-Difference Lifestyle support opgezette diensten verzameld wordt zal geheel of gedeeltelijk worden verwerkt in ons administratiesysteem en kan daarnaast gebruikt worden voor de specifieke services zoals vermeld in het producten- en dienstenportfolio van Big-Difference Lifestyle support. 
Tevens is het mogelijk dat deze informatie gebruikt wordt om in de geest van de door Big-Difference Lifestyle support ontplooide activiteiten commerciële aanbiedingen te doen en/ of informatie toe te zenden.
2. De verzamelde informatie zal gedurende de looptijd van uw deelname overeenkomst in zijn volledigheid bewaard worden in de door Big-Difference Lifestyle support gebruikte administratiesysteem.
Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan onder punt 1 en punt 5 van dit privacy beleid is genoemd.
3. Na beëindiging van uw deelname overeenkomst zullen wij de verzamelde informatie maximaal 1 jaar in alle volledigheid bewaren. 
Na 1 jaar zullen we alleen nog die informatie bewaren die nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de voor Big-Difference Lifestyle support van toepassing zijnde wetgeving.
In overeenstemming met de bewaartermijnen zoals opgelegd vanuit genoemde wetgeving zal Big-Difference Lifestyle support, na het aflopen van de uit die wetgeving voortvloeiende verplichtingen, de resterende informatie alsnog verwijderen.
4. De verzamelde informatie heeft tot doel om, zowel gedurende de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering van een aangegane deelname overeenkomst, de benodigde communicatie, diensten en services welke binnen alle redelijkheid nodig zijn om de wederzijds binnen de actieve deelname overeenkomst afgesproken prestaties tussen Big-Difference Lifestyle support en uzelf te ondersteunen dan wel mogelijk te maken.
5. Indien u tussentijds/ gedurende de looptijd van uw deelname overeenkomst uw akkoord voor het volgens dit privacy beleid omschreven gebruik van uw persoonlijke informatie door Big-Difference Lifestyle support wilt intrekken, kan dat door Big-Difference Lifestyle support hiervan schriftelijk en voorzien van uw handtekening op de hoogte te stellen. Het is echter mogelijk dat het nakomen van een afgesloten deelname overeenkomst hiermee onmogelijk gemaakt wordt. Hiervoor verwijs ik naar het bedoelde onder punt 7 van de Algemene voorwaarden Big-Difference Lifestyle support.
6. Vanwege bovenstaand omschreven privacy beleid verklaar ik:
a. Te voldoen aan de in de AVG-wetgeving genoemde grondslagen en eisen teneinde de middels dit intake formulier en alle andere vanuit Big-Difference Lifestyle support opgezette diensten verzamelde persoonlijke informatie op juiste en rechtmatige wijze te mogen verzamelen en verwerken.

Versie: 16012023